اداره برنامه ریزی و تحول سازمانی دانشگاه تهران
اداره برنامه ریزی و تحول سازمانی دانشگاه تهران
اداره برنامه ریزی و تحول سازمانی دانشگاه تهران، از جمله ادارات مهم دانشگاه تهران است که دارای وظایف زیر است: • انجام مطالعات راهبردی و ارائه راهکارهای توسعه آتی دانشگاه • استخراج آمار و اطلاعات و پایش شاخص‌های عملکرد عمومی و برنامه‌ای دانشگاه • تهیه آئین نامه‌ها، دستور العمل ها و شیوه نامه‌های اجرایی و استاندارد سازی آنها • احصاء و بهبود فرآیندهای اداری دانشگاه • طراحی و تدوین تشکیلات مبتنی بر برنامه‌های راهبردی دانشگاه و پیاده سازی آن • برنامه ریزی توسعه منابع انسانی • برنامه ریزی نظام جانشین پروری دانشگاه • کنترل هرم نیروی انسانی دانشگاه

ثبت سفارش همینک با 30% تخفیف سفارش خود را ثبت کنید!
تاریک / روشن
گزارش خطا