فعالیتهای خیرخواهانه

امور خیریه

ما در قبال یکدیگر مسئولیم، در قبال کارهایی که می کنیم یا نمی کنیم، در برابر اطراف و جامعه خودمان نمیتوان بی تفاوت باشیم. در سایبری شو درصدی از درآمد حاصله را صرف امور خیریه خواهیم کرد. همچنین اگر جوانان جویای کار یا کسانی که علاقمند به یادگیری هستند و از نظر اقتصادی در تنگنا قرار دارند حاضریم به آنها آموزش کاربردی برای بازار کار بدهیم و به شرکتها و موسسات مختلف که از دوستان و آشنایان سایبری شو هستند جهت کار و استخدام معرفی نمائیم.

نام و نام خانوادگی
شماره همراه
آدرس ایمیل
پیام شما
سوالات متداول
چگونه به کمک امور خیریه خواهیم پرداخت؟
ما به این موضوع مقیدیم که هرماه درصدی از میزان درآمد مجموعه را صرف امور خیریه خواهیم نمود.
تاریک / روشن
گزارش خطا